web2 logo

Arrays in javascript

Arrays in javascript bestaan uit een reeks elementen die een indexnummer hebben. Het nummeren start bij 0. Het array object wordt gebruikt om meerdere waarden in een enkele variabele op te slaan. var bloemen = ['roos','margriet','tulp']; // bloemen[0] is nu: 'roos' // bloemen[1] is nu: 'margriet' // bloemen[2] is nu: 'tulp'

Een nieuwe array maken

Je kunt een lege array maken met twee vierkante haken: var mijnarray = []; Je kunt een nieuwe array maken en meteen elementen opgeven: var mijnarray = ['a', 'b', 'c', 'd', 'e'];

De lengte van een array

De lengte van een array is in principe het aantal elementen dat een array bevat. Dit is een beetje tricky: een array kan namelijk ook lege elementen bevatten. Voorbeeld: var mijnarray = ['a', 'b', 'c', 'd', 'e']; n = mijnarray.length; // n = 5 mijnarray.length = 4; // mijnarray is nu: ['a', 'b', 'c', 'd'] mijnarray.length = 6; // mijnarray is nu: ['a', 'b', 'c', 'd',,]

Nagaan of een array een bepaald item bevat met includes()

Met de includes() methode kan je controleren of een bepaald item voorkomt in een array. Je krijgt true of false terug. Deze methode is hoofdlettergevoelig en ook type-gevoelig. Voorbeeld: n = ['rood','wit','blauw'].includes('oranje'); // n is nu false n = ['rood','wit','blauw'].includes('blauw'); // n is nu true n = ['rood','wit','blauw', 75].includes('75'); // n is nu false, want 75 in de array is // geen string maar een getal

Via een functie zoeken in een array met find()

Met de methode find() kan je een functie opgeven waarmee in een array gezocht wordt naar het eerste element dat aan de voorwaarden voldoet. Voorbeeld: const mijnarray = ["blauw",75,"rood","groen"] mijnarray.find(el => el.length < 5); // dit geeft 'rood' Dit voorbeeld geeft slechts 1 resultaat terug, ook al zouden er meer array elementen aan de voorwaarden voldoen, alleen de eerste match wordt doorgegeven. De in het voorbeeld gebruikte functie kijkt naar de lengte, getallen hebben geen lengte, dus 75 wordt niet teruggegeven als resultaat.

Nagaan op welke positie een bepaald item in een array voorkomt met indexOf()

Met de indexOf() methode kan je controleren of een bepaald item voorkomt in een array. Je krijgt de positie van het item terug dat als eerste voldoet, als er geen item is dat voldoet, dan krijg je -1 terug. Deze methode is hoofdlettergevoelig en ook type-gevoelig. Voorbeeld: n = ['rood','wit','blauw'].indexOf('oranje'); // n is nu -1 n = ['rood','wit','blauw'].indexOf('blauw'); // n is 2 n = ['rood','wit','blauw', 75].indexOf('75'); // n is nu -1, want 75 in de array is // geen string maar een getal Je kunt ook de een startpositie voor het zoeken opgeven als parameter. Voorbeeld: n = ['rood','wit','blauw'].indexOf('rood',1); // n is -1

Alle elementen in een array opvragen die aan een functie voldoen met filter()

Met filter() kan je een functie opgeven waar elementen in een array aan moeten voldoen. Je krijgt dan een array terug met alle elementen die aan de functie voldoen. Voorbeeld: const mijnarray = ["blauw",75,"rood","groen",75,"oranje"] n = mijnarray.filter(el => el == 75); // n is nu [75,75]

Een array omzetten naar een string met toString()

Met toString() kan je een array omzetten naar een string. Voorbeeld: mijnArray = [33, 22, "groen", "blauw"]; n = mijnArray.toString(); // n is nu: '33,22,groen,blauw'

Een array omzetten naar een string met join()

Ook met join() kan je een array omzetten naar een string, je kan dan ook een scheidingsstring opgeven. Voorbeeld: mijnArray = [33, 22, "groen", "blauw"]; n = mijnArray.join(" en "); // n is nu: '33 en 22 en groen en blauw'

Het laatste element van een array verwijderen met pop()

Met pop() kan je het laatste element van een array verwijderen. Deze methode verandert de lengte van een array. Voorbeeld: var mijnarray = ['a','b','c','d','e','f']; var el = mijnarray.pop(); // mijnarray is nu: ['a','b','c','d','e'] // el is nu: 'f'

Het eerste element van een array verwijderen met shift()

Met shift() kan je het eerste element van een array verwijderen. Deze methode verandert de lengte van een array. Voorbeeld: var mijnarray = ['a','b','c','d','e','f']; var el = mijnarray.shift(); // mijnarray is nu: ['b','c','d','e','f'] // el is nu: 'a'

Elementen toevoegen aan het einde van een array met push()

Met push() kan je elementen aan het einde van een array toevoegen. Voorbeeld: var mijnarray = ['a','b','c','d','e','f']; mijnarray.push('g'); // mijnarray is nu ['a','b','c','d','e','f','g']

Elementen toevoegen aan het begin van een array met unshift()

Met unshift() kan je elementen aan het begin van een array toevoegen. Voorbeeld: var mijnarray = ['a','b','c','d','e','f']; mijnarray.unshift('z'); // mijnarray is nu ['z','a','b','c','d','e','f']

Elementen aan een array toevoegen via de index

Je kan elementen aan een array toevoegen via de index: var mijnarray = ['a','b','c','d','e','f']; mijnarray[6] = 'h'; // mijnarray is nu: ['a','b','c','d','e','f','h']

Elementen uit een array verwijderen of in een array toevoegen met splice()

Met splice() is het mogelijk om elementen uit een array te verwijderen. Het geeft de verwijderde elementen terug. Het is ook mogelijk om elementen aan een array toe te voegen met splice(). De methode kan de volgende parameters hebben:

index
verplicht: dit geeft de positie in de array aan waar elementen moeten worden verwijderd of toegevoegd. Negatieve waarden zijn hier toegestaan en geven de positie aan vanaf het einde van de array.
aantal
optioneel: dit geeft het aantal elementen aan dat moet worden verwijderd.
elementen
optioneel: de nieuwe elementen die aan de array moeten worden toegevoegd

Voorbeeld van het verwijderen van elementen uit een array: var mijnarray1 = ['a','b','c','d','e','f']; var mijnarray2 = mijnarray1.splice(0,2); // dit verwijdert 2 elementen, vanaf index 0 // mijnarray1 is nu: ['c','d','e','f'] // mijnarray2 is nu: ['a','b'] // 2 lege elementen uit een array verwijderen: var mijnarray1 = ['a','b','c','d','e',,,'h']; var mijnarray2 = mijnarray1.splice(5,2); // dit verwijdert 2 elementen, vanaf index 5 // mijnarray1 is nu: ['a','b','c','d','e','h'] // mijnarray2 is nu een array met 2 lege elementen Voorbeeld van het toevoegen van elementen aan een array: var mijnarray1 = ['a','b','c','d','e',,,'h']; var mijnarray2 = mijnarray1.splice(5,0,'f','g'); // de elementen 'f' en 'g' zijn nu ingevoegd // mijnarray1 is nu: ['a','b','c','d','e','f','g','h'] // mijnarray2 is nu een lege array

Elementen in een array vervangen met splice()

Met splice() kan je elementen in een array vervangen. Als je een nieuwe waarde aan een array element toewijst, dan krijgt dit element de nieuwe waarde en blijft de rest van de array ongewijzgd. Voorbeeld: var mijnarray1 = ['a','b','c','d','e','f',,,'i']; var mijnarray2 = mijnarray1.splice(6,2,'g','h'); // mijnarray1 is nu:['a','b','c','d','e','f','g','h','i'] // mijnarray2 is nu: [,]

Een item invoegen op een bepaalde plaats in een array met splice()

Als je een item op een bepaalde plaats in een array wil invoegen, dan kan je de splice() methode gebruiken. Deze methode heeft 3 argumenten: de start index, de wis teller en het in te voegen item. De start index bepaald waar het item in de array moet komen. De eerste positie in de array heeft als index 0, de tweede 1, en zo verder. De wis teller geeft het aantal elementen aan dat moet worden gewist. Als je alleen een item wil toevoegen, dan geef je hier 0 op. Voorbeelden: // Een item toevoegen aan het begin van een array const kleuren = ['wit', 'blauw'] kleuren.splice(0, 0, 'rood') // kleuren is nu: ['rood', 'wit', 'blauw'] // Een item toevoegen midden in een array const kleuren = ['rood', 'blauw'] kleuren.splice(1, 0, 'wit') // kleuren is nu: ['rood', 'wit', 'blauw'] // meerdere items invoegen in een array const kleuren = ['rood', 'oranje'] kleuren.splice(1, 0, 'wit','blauw') // kleuren is nu: ['rood', 'wit', 'blauw','oranje']

Een array in het midden opsplitsen met splice()

Met splice() kan je een array in twee stukken splitsen. Om dit in het midden te doen, moet je het midden eerst berekenen. Daarna maak je twee nieuwe arrays. Als het anatal elementen in de oorspronkelijke array even is, dan krijg je twee arrays met een gelijk aantal elementen. Als het aantal elementen in de oorspronkelijke array oneven is, dan krijg je twee arrays waarvan er 1 een element meer bevat als de andere. Voorbeeld: // een even aantal elementen in de array: const lijst = [1, 2, 3, 4, 5, 6]; const midden = Math.ceil(lijst.length / 2); const eersteDeel = lijst.splice(0, midden); const tweedeDeel = lijst.splice(-midden); // eersteDeel = [1,2,3] // tweedeDeel = [4,5,6] // een oneven aantal elementen in de array: const lijst = [1, 2, 3, 4, 5]; const midden = Math.ceil(lijst.length / 2); const eersteDeel = lijst.splice(0, midden); const tweedeDeel = lijst.splice(-midden); // eersteDeel = [1,2,3] // tweedeDeel = [4,5]

2 elementen van plaats wisselen in een array

Als je twee elementen van een array met elkaar van plaats wil laten wisselen, dan kan dat als volgt: const mijnarray = ['a', 'b', 'c', 'e', 'd']; [mijnarray[3], mijnarray[4]] = [mijnarray[4], mijnarray[3]]; // mijnarray is nu: ['a', 'b', 'c', 'd', 'e']

naar boven

term zoeken