web2 logo

Strings in javascript

Een string is een object in javascript dat letters, cijfers, leestekens en spaties kan bevatten. Een string is een object en heeft eigenschappen en methoden. Ieder karakter in een string heeft een indexnummer. Net zoals bij arrays begint het tellen bij nul. Het eerste karakter in een string heeft indexnummer nul. Strings kan je 'optellen' met een plus-teken ('woorden' + ' ' + 'daden'). Als een string als parameter wordt gebruikt, dan staat deze altijd tussen aanhalingstekens.

Controleren of een string een bepaalde substring bevat met includes()

Om te controleren of een string een bepaalde substring bevat, kan je includes() gebruiken: var str = "We hebben kaas, worst en eieren."; var n = str.includes("kaas"); De variabele n zal nu true zijn. Indien er geen kaas zou zijn, zou deze false zijn. De includes() methode is hoofdlettergevoelig.

Eerste exemplaar van een substring in een string vinden met indexOf()

Met de JavaScript String indexOf() methode kan je bepalen of een string een bepaalde substring bevat. Wat je terugkrijgt is een getal dat aangeeft waar de substring voor het eerst voorkomt in de string, of, als de substring niet in de string voorkomt, krijg je -1. De indexOf() methode is hoofdlettergevoelig. Je mag ook een getal opgeven als startpositie voor het zoeken, dit is niet verplicht. Als je geen startgetal opgeeft, begint het zoeken bij 0. Voorbeeld: var str = "Hallo javascript, welkom in de wereld."; var n = str.indexOf("welkom"); var str = "Hallo javascript, welkom in de wereld."; var n = str.indexOf("a"); var str = "Hallo javascript, welkom in de wereld."; var n = str.indexOf("a", 6);

Laatste exemplaar van een substring in een string vinden met lastIndexOf()

De methode lastIndexOf() met als parameter een karakter of meerdere karakters (tussen aanhalingstekens) geeft het indexnummer van waar deze karakters het laatst voorkomen in de string. Als het gezochte niet voorkomt in de string, dan krijg je -1 terug. De eerste letter in een string heeft als indexnummer 0. Het doorzoeken van de string gaat vanaf het einde naar het begin en is hoofdlettergevoelig. Voorbeelden: var str = "Hallo javascript, welkom in de wereld."; var n = str.lastIndexOf("welkom"); var str = "Hallo javascript, welkom in de wereld."; var n = str.lastIndexOf("e"); var str = "Hallo javascript, welkom in de wereld."; var n = str.lastIndexOf("e", 16);

String splitsen in array met split()

De methode split() splitst een string in een array van strings, de parameter bepaalt op welk karakter de string gesplitst moet worden. Voorbeeld: const mijntekst = "Hallo Wereld! Goedemorgen, allemaal!"; // tekst splitsen op spaties const nieuwetekst = mijntekst.split(" "); // het restultaat is een array: // [ 'Hallo', 'Wereld!', 'Goedemorgen,', 'allemaal!' ]

Een gedeelte van een string kopiëren met slice()

Met slice() kan je een gedeelte van een string kopieren naar een nieuwe string, de oorspronkelijke string blijft ongewijzigd. Voorbeelden: const mijntekst = 'abcdef'; const nieuwetekst = mijntekst.slice(0, -1); // resultaat = 'abcde' const mijntekst = 'abcdef'; const nieuwetekst = mijntekst.slice(1); // resultaat = 'bcdef'

Alle exemplaren van een substring vervangen in een string met replace()

Met replace() kan je werken zoals met zoeken en vervangen in een tekstverwerker of editor, de eerste parameter is datgene wat vervangen moet worden, de tweede is datgene waardoor het vervangen moet worden. De eerste parameter mag een reguliere expressie zijn. De tweede parameter mag een functie zijn. De \s in de reguliere expressie komt overeen met elk spatie-karakter: spaties, tabs, nieuwe-regels en Unicode spaties. De /g geeft aan dat het vervangen meerdere malen moet gebeuren, als je de /g weglaat wordt alleen het eerste exemplaar van de substring vervangen. Voorbeelden: var mijntekst = 'je kunt gaat fietsen of je kunt gaan lopen.'; var nieuwetekst = mijntekst.replace(/kunt/g, "kan"); // resultaat = 'je kan gaan fietsen of je kan gaan lopen' // Een functie om invoer van gebruikers te zuiveren function zuiver(string){ return string.replace(/[.*+?^${}()|[\]\\]/g, "\\$&"); } // een bestandsnaam ontdoen van spaties: const naam = 'Een plaatje van een vlinder.jpg' const nieuwenaam = naam.replace(/\s/g, '') // resultaat = 'Eenplaatjevaneenvlinder.jpg'

Een tekst omdraaien

Als je een tekst wil omdraaien, dan zet je de string om naar een array met split(), vervolgens draai je de array om met reverse() en als laatste maak je er weer een string van met join() Het splits-karakter dat hier gebruikt wordt in split() en join() is een lege string (er staat dus geen spatie tussen de aanhalingstekens): function tekstOmdraaien(tekst) { return tekst.split('').reverse().join(''); } tekstOmdraaien('Hallo Wereld'); // resultaat = 'dlereW ollaH'

De positie van een substring vinden met search()

De search() methode doorzoekt een string op een substring en geeft de positie van die substring terug indien deze wordt gevonden, anders geeft de methode -1 terug. De substring mag een string zijn of een reguliere expressie. Voorbeelden: // hoofdlettergevoelig zoeken: var str = "Meneer Bakker is geen bakker"; var n = str.search("bakker"); // niet hoofdlettergevoelig zoeken: var str = "Meneer Bakker is geen bakker"; var n = str.search(/bakker/i);

Karakter opvragen dat op een bepaalde positie in een string staat met charAt()

Met charAt() en als parameter een nummer krijg je het karakter op die positie van de string terug. De index start met nul, de tweede letter is 1, en zo verder. Het laatste karakter van een string is string.length-1 omdat het tellen van de karakters in een string bij 0 begint. Als je een nummer opgeeft dat niet bestaat in de string, dan krijg je een lege string terug. // het eerste karakter teruggeven: var str = "Hallo Wereld"; var eerste = str.charAt(0); // het laatste karakter teruggeven: var str = "Hallo Wereld"; var laatste = str.charAt(str.length-1);

De lengte van een string

Het aantal karakters in een string is de lengte van een string. Met .length kan je dit opvragen: var woorden = 'dit zijn woorden'; var aantalkarakters = woorden.length;

Een gedeelte van een string opvragen met substring()

Met substring() krijg je een gedeelte van de oorspronkelijke string terug, de eerste parameter is het vanaf karakter en de tweede het tot karakter (dus niet tot en met). Als vanaf groter is als tot, dan zal deze methode de twee argumenten omdraaien, dus: str.substring(5, 1) == str.substring(1, 5). Als vanaf of tot kleiner is als nul, dan wordt het behandeld alsof het nul is. Als tot wordt weggelaten, dan wordt doorgegaan tot en met het einde van de string. Voorbeeld: // gebruik: substring(vanaf,tot) var str = "Hallo wereld!"; var nwstr = str.substring(1, 4); // nwstr zal 'all' zijn // het tellen van een string begint bij 0

Een string omzetten naar kleine letters met toLowerCase()

Met toLowerCase() zet je een hele string om naar kleine letters. Deze methode verandert de oorspronkelijke string niet. Voorbeeld: var str = "Hallo Wereld!"; var nwstr = str.toLowerCase(); // nwstr wordt: 'hallo wereld!'

Een string omzetten naar hoofdletters met toUpperCase()

Met toUpperCase() zet je een hele string om naar hoofdletters. Deze methode verandert de oorspronkelijke string niet. Voorbeeld: var str = "Hallo Wereld!"; var nwstr = str.toUpperCase(); // nwstr wordt: 'HALLO WERELD!'

Spaties verwijderen aan het begin en einde van een string met trim()

Met trim() verwijder je spaties aan het begin en einde van een string. Dit past de string zelf aan. Voorbeeld: var str = " Hallo Wereld! "; // str zal nu zijn geworden: 'Hallo Wereld!'

Een string zichzelf laten herhalen met repeat()

Met repeat() wordt een string een aantal maal herhaalt. Het aantal geef je op als parameter. Als het aantal niet wordt opgegeven of als het aantal nul is, dan krijg je een lege string terug. Als je een negatief aantal opgeeft, dan krijg je een Range error. Voorbeeld: var str = "Hallo wereld!"; str.repeat(3); // str is nu: 'Hallo wereld!Hallo wereld!Hallo wereld!'

Controleren of een substring op een bepaalde positie in een string staat met startsWith()

Met de startsWith() methode kan je bepalen of een string met een opgegeven substring begint. Je kan ook een startpositie opgeven (dit is niet verplicht), zodat je ook kan controleren of een substring op een bepaalde positie in een string voorkomt. De methode geeft een boolean terug, dus true als de substring op de aangegeven positie voorkomt en false als dat niet zo is. De startsWith() methode is hoofdlettergevoelig. Voorbeelden: // controleren of een string start met "Hallo" var str = "Hallo wereld!"; var n = str.startsWith("Hallo"); // controleren of "wereld" voorkomt op positie 6 var str = "Hallo wereld!"; var n = str.startsWith("wereld", 6);

naar boven

term zoeken